Regulamin aplikacji PROtrainer.app


1. Wstęp


Poniższy regulamin określa warunki zawarcia Umowy i Umowy Licencji przez Michał Jurczuk GoodSoft z siedzibą: ul. Słoneczna, Polska o numerze NIP: 6030026326 (zwanego dalej „Licencjodawcą”) na rzecz Użytkowników (zdefiniowanych poniżej).
Regulamin jest skierowany do Użytkowników.
Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy i Umowy Licencji.


2. Definicje


Definicje opisane w Regulaminie wielką literą będą miały znaczenie, jakie Strony nadały im poniżej:
Aplikacja – oznacza aplikację internetową oraz mobilną pod nazwą PROtrainer.app.
Dni Kalendarzowe – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu.
Formularz Rejestracji – oznacza formularz, który wypełnia Użytkownik w celu zawarcia Umowy.
Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Dane Kontaktowe – oznacza dane teleadresowe Licencjodawcy przy użyciu których Użytkownik może skontaktować się z Licencjodawcą w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku tj.:
a) adres korespondencyjny: ul. Żurawia 71/2.15, 15-540 Białystok Polska;
b) adres e-mail: contact@PROtrainer.app .
6. Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Licencjodawcę na rzecz Użytkownika, nie będącego Trenerem w ramach Aplikacji, do której Użytkownik nie będący Trenerem uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła.
Konto Trenera – oznacza usługę świadczoną przez Licencjodawcę na rzecz Trenera w ramach Aplikacji, do której Trener uzyskuje indywidualny dostęp przy użyciu loginu oraz hasła.
Licencja- oznacza nieodpłatną licencję niewyłączną na korzystanie z Aplikacji bez prawa do sublicencji, nieograniczoną terytorialnie, udzieloną przez Licencjodawcę Użytkownikowi na polach eksploatacji określonych w Regulaminie.
„Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Licencjodawcę na rzecz Uczestnika poprzez przesyłanie do Użytkownika listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Licencjodawca informuje Uczestnika o promocjach, nowych wydarzeniach oraz materiałach zamieszczonych Stronie
Potwierdzenie Konta – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Użytkownikowi przez Licencjodawcę po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji.
„Potwierdzenie Konta Trenera” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Trenerowi przez Licencjodawcę po wypełnieniu przez Trenera Formularza Rejestracji.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Trener -oznacza użytkownika świadczącego usługi trenerskie,
Umowa – oznacza umowę, na podstawie której Licencjodawca świadczy usługę Konta oraz usługę Konta Trenera,
„Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” – oznacza umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Licencjodawcą za pośrednictwem Internetu.
Umowa Licencji – oznacza umowę, na podstawie, której Licencjodawca udziela, a Użytkownik przyjmuje Licencję.
Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS lub Windows Phone.
Przeglądarka Internetowa – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW
Usługi – oznacza usługi elektroniczne oferowane przez Licencjodawcę za pośrednictwem Aplikacji, dostępne przy użyciu Konta lub Konta Trenera,
„Usługi Elektroniczne” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Licencjodawcę na rzecz Uczestnika tj. Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia, Newsletter, oraz inne usługi elektroniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Usług świadczonych przez Licencjodawcę, będący Konsumentem lub inną osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną.


3. Postanowienia ogólne


Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie pod adresem [*] w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie w tym w formacie pdf za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, jak również zostanie doręczony Użytkownikowi w formacie pdf wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w załączeniu odpowiednio do Potwierdzenia Konta lub Potwierdzenia Konta Trenera.
Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania z Aplikacji.
Licencjodawca zapewnia funkcjonowanie Aplikacji w Przeglądarkach Internetowych i Urządzeniach Mobilnych
W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
a)Urządzenia Mobilnego lub Przeglądarki Internetowej z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu
b)aktywnej skrzynki e-mail.
Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące warunki techniczne:
a. system operacyjny: Android w wersji min. 4.1 lub iOS w wersji min. 7.0
b. brak zainstalowanych modyfikacji ww. systemu operacyjnego, a w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta Urządzenia Mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
c. mobilna wersja przeglądarki internetowej dedykowanej dla systemu operacyjnego, o którym mowa w lit. a, tj. Google Chrome (dla Android) lub Safari (dla iOS) lub Internet Explorer (dla Windows Phone), w tym silnik wyświetlania stron przez nią wykorzystywany, w najnowszej wersji dostępnej w oficjalnej platformie dystrybucji aplikacji mobilnych producenta systemu operacyjnego (tj. Google Play dla systemu Android lub Apple.
Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w pkt 7 powyżej może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet.
Wyświetlenie Aplikacji Internetowej jest możliwe w Przeglądarce Internetowej spełniającym następujące warunki techniczne:
a. system operacyjny: Chrome w wersji conajmniej 67, Firefox w wersji conajmniej 61, Safari w wersji conajmniej 11
b. brak zainstalowanych narzędzi modyfikującej stronę
c. mobilna wersja przeglądarki internetowej dedykowanej dla systemu operacyjnego, o którym mowa w lit. a, tj. Google Chrome (dla Android) lub Safari (dla iOS) lub Internet Explorer (dla Windows Phone), w tym silnik wyświetlania stron przez nią wykorzystywany, w najnowszej wersji dostępnej w oficjalnej platformie dystrybucji aplikacji mobilnych producenta systemu operacyjnego (tj. Google Play dla systemu Android lub Apple.
Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w pkt 7 powyżej może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet.
Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Aplikacji innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Aplikacji oraz korzystanie z Usług.
Użytkownik może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Licencjodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
Użytkownika obowiązuje pod rygorem rozwiązania Umowy i Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym zakaz:
a. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
b. przesyłania spamu w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c. korzystania z Aplikacji w sposób utrudniający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Licencjodawcy lub innych użytkowników
Jeżeli Użytkownik naruszy zakaz określony w pkt 9, 10 i 11 powyżej Licencjodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy i Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym.
W razie zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających pkt 9, 10 i 11 Licencjodawca ma prawo te treści usunąć.
Licencjodawca wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
Licencjodawca informuje, że pomimo stosowania przez Licencjodawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 14 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Aplikacji do 24 godzin
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do korzystania z Aplikacji.
Informacje umieszczane w Aplikacji przez Licencjodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Pobranie i korzystanie z Aplikacji, jak również świadczenie Usług jest bezpłatne.


4. Umowa


Użytkownik może dokonywać rejestracji i korzystać z Aplikacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie za pośrednictwem odpowiednio Konta lub Konta Trenera.
Do zawarcia Umowy i Umowy Licencji pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracji oraz aktywacja przycisku „Zarejestruj się” – pod Formularzem Rejestracji.
Po aktywacji przycisku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Użytkownik otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail Potwierdzenie Konta wraz z Regulaminem w formacie pdf, w tym załączonym wzorem odstąpienia od umowy oraz linkiem aktywującym Konto lub Konto Trenera.
Z chwilą aktywacji linku aktywującego Konto lub Konto Trenera pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa i Umowa Licencji na czas nieokreślony.
W Formularzu Rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, których będzie używać w celu uzyskania dostępu odpowiednio do zasobów Konta lub Konta trenera.
Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania loginu i hasła osobie trzeciej.
W celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji Licencjodawca udziela Użytkownikom Licencji w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z funkcjonalności Aplikacji przez Użytkownika.
Umowa i Umowa Licencji może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, bez podania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Danych Kontaktowych lub poprzez usunięcie Konta lub Konta Trenera .
Umowa Licencji ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.


5. Szczegółowe zasady korzystania z Usług


Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik może korzystać z następujących funkcjonalności:

I: funkcjonalności dla Użytkownika nie będącego Trenerem:
a. Ustawienia;
b. Ankieta;
c. Treningi;
d. Suplementacja;
e. Dieta;
f. Raporty;
g. Twój postęp;
h. Zapytaj trenera.

II: funkcjonalności dla Trenera:
a. Ankieta;
b. Wzorce treningowe;
c. Klienci;
d. Dodaj Klienta;
e. Strona Rejestracji;
f. Ustawienia;
g. Nowe raporty;
h. Nieodczytane wiadomości;
i. Nowe ankiety.
Funkcja „Ustawienia” umożliwia modyfikacji danych przypisanych do konta.
Funkcja „Ankieta” umożliwia wypełnienie dla trenera pytań, a dla użytkownika wypełnienie odpowiedzi.
Funkcja „Treningi” umożliwia wyśweitlenie aktualnego treningu
Funkcja „Suplementacja” wumożliwia wyświetlenie informacji odnośnie przypisanej suplementacji
Funkcja „Dieta” umożliwia wyświetlenie informacji odnośnie przypisanej diecie
Funkcja „Raporty” umożliwia dodanie raportu postępu
Funkcja „Twój postęp” umożliwia wyświetlenie postępu opartego o wprowadzone raporty
Funkcja „Zapytaj trenera” umożliwia komunikację z trenerem
Funkcja „Wzorce treningowe” umożliwia stworzenie wzorców treningów i później przyipisanie ich do klientów
Funkcja „Klienci” umożliwia wyświetlanie listy klientów oraz zarządzenie ich dietami, suplementacjami, płatnościami i innymi funkcjonalnościami
Funkcja „Dodaj Klienta” umożliwia dodanie nowego klienta
Funkcja „Strona Rejestracji” umożliwia zaproszenie i rejestrowanie nowych klientów dla trenera
Funkcja „Nowe raporty” umożliwia wyświetlenie listy nowych raportów
Funkcja „Nieodczytane wiadomości” umożliwia wyświetlenie listy nieodczytanych wiadomości
Funkcja „Nowe ankiety.” umożliwia wyświetlenie listy nowo wprowadzonych lub zmodyfikowanych ankiet


6. Usługi Elektroniczne


Licencjodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi Elektroniczne:
a) Formularz Zamówienia,
b) Newsletter,
c) Usługi Elektroniczne umożliwiające korzystanie ze Strony.
Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Licencjodawca oświadcza, że z uwagi na rozwój Strony może ulec zmianie rodzaj forma, czas oraz sposób udzielania dostępu do wybranych Usług Elektronicznych, o czym poinformuje Uczestników korzystających z Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
Usługa Formularz Zamówienia polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Zamówienia.
Celem rozsyłania Newslettera jest wysyłanie informacji o promocjach i nowościach Usługodawcy lub partnerów Licencjodawcy. W celu zapisania się na Newsletter niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o promocjach i nowościach) na podany adres e-mail, na który Uczestnik otrzyma maila z linkiem aktywacyjnym.
Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Uczestnika do korzystania z Usług Elektronicznych, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Uczestnika z powołanych Usług.


7. Reklamacja


Reklamacja usług świadczonych przez Licencjodawcę może zostać złożona przez Użytkownika przy użyciu Danych Kontaktowych.
Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Użytkownika, a Podane wyżej informacje stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Użytkownika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
Licencjodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji przez Licencjodawcę. Odpowiedź na reklamację Licencjodawca przekaże Użytkownikowi będącemu Konsumentem na piśmie lub drogą elektroniczną.


8. Odpowiedzialność


Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
Licencjodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Licencjodawcy.
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za treningi, diety, suplementacje i wszystkie inne udzielone informacje przez trenerów.
Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub błędne działanie oprogramowania.
Jeżeli działanie lub zaniechanie Licencjodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Licencjodawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
Postanowienie ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.


9. Odstąpienie


Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę i Umowę Licencji może na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w terminie 14 Dni Kalendarzowych odstąpić od nich bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów należnych Licencjodawcy za usługę wykonaną do chwili odstąpienia, o ile Użytkownik był zobowiązany zgodnie z powołanymi umowami do ponoszenia takich kosztów.
Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu Danych Kontaktowych, przy czym Licencjodawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższe zalecenie nie ma wpływu na skuteczność oświadczenia złożonego przez Użytkownika będącego Konsumentem w inny sposób. Licencjodawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Użytkownika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest liczony od daty zawarcia Umowy i Umowy Licencji.
Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu oraz załącznik numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Załączony wzór ma jedynie charakter pomocniczy, a złożenie oświadczenia w innej formie nie ma wpływu na jego skuteczność.
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i Umowy Licencji spowoduje usunięcie danych Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia przez Licencjodawcę, a Użytkownik nie będzie uprawniony do korzystania z Aplikacji i Usług, chyba że zarejestruje się ponownie zgodnie z Regulaminem.


10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


Jeżeli Licencjodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Licencjodawcy, Konsument jest uprawniony do poddania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub może się zwrócić do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu dla Użytkowników będących Konsumentami znajdują się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw konsumentów. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy lub Umowy Licencji mogą być rozstrzygane także przez platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Licencjodawcą, a Użytkownikiem będącym Konsumentem, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.
Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy pomiędzy Licencjodawcą, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez właściwy sąd dla m. st. Białegostoku w Polsce.


11. Postanowienia Końcowe


W razie sprzeczności Regulaminu z prawami konsumenta wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem nie będą wiążące dla Konsumenta, a Licencjodawca podejmie działania lub zaniechania zgodne z powołanymi normami prawnymi.
Licencjodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmian w Aplikacji lub w prawie lub interpretacji prawa. W odniesieniu do umów o charakterze ciągłym np. Umowy i Umowy Licencji zawartych na podstawie Regulaminu, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika jeżeli zostały spełnione wymogi wynikające z art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego to jest został prawidłowo poinformowany o zmianach (na adres e-mail podany w toku rejestracji) i dodatkowo Konsument nie poinformuje Licencjodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania zmienionego Regulaminu, że go nie akceptuje. W przypadku gdy zmiana Regulaminu będzie skutkowała w zakresie umów o charakterze ciągłym wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument będzie uprawniony do odstąpienia od umowy o charakterze ciągłym.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, aczkolwiek wybór ten nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu przez bezwzględnie obowiązujące prawo państwa jego miejsca zamieszkania.
Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik który stanowi jego integralną część.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[miejscowość i data]

[imię i nazwisko oraz adres Użytkownika]

[nazwa firmy]

[adres, telefon, e-mail]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Użytkownika] informuję o moim odstąpieniu od umowy [określenie umowy]

podpis